Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov ( GDPR)

Pretože si vážime vašu dôveru, kladieme si za cieľ v našej spoločnosti London Club s.r.o. chrániť vaše dáta a súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme nielen podľa súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia, ale aj s riadnou starostlivosťou a morálnou zodpovednosťou. Dáta, ktoré vznikajú používaním nášho internetového obchodu, používame preto, aby sme mohli zlepšovať naše služby a poskytovať kvalitný servis.

Účely spracovania:

vybavenie objednávky
vybavenie reklamácie
zodpovedanie otázok
cielená ponuka tovaru a služieb
marketingové akcie
Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje starostlivo chránime a aby sme Vám mohli poskytnúť ten najlepší servis, používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje spracovávajú časť Vašich údajov, ale vždy dohliadame na to, aby každá služba, s ktorou spolupracujeme, spĺňala taktiež všetky podmienky a bola v súlade s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívajú službu Google Analytics, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

I.1.  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je London Club s.r.o. so sídlom Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČO: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, spisová značka: C 78638 (ďalej len: "správca").

I.2. Kontaktné údaje správcu :

 • adresa: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
 • email: info@londonclub.cz
 • telefón: + 420 774 150 170

I.3. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného, alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

I.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

II.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

II.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

II.3. Správca spracúva údaje, ktoré sú v objednávkovom formulári uvedené ako povinné za účelom vybavenia objednávky. Ide najmä o meno, priezvisko, doručovaciu adresu a e-mail. Adresa je potrebná na vybavenie objednávky najmä vzhľadom k podstate prevádzkovania e-shopu, t.j. predaj tovaru dištančným spôsobom (mimo sídla predajcu), a to najmä pre potvrdenie objednávky a informovanie o expedovaní objednávky.

II.4. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa vyžaduje v prípade zasielania obchodných oznámení (napr. Newsletter) a ďalej telemarketing. Uvedené môže správca vykonávať aj bez predchádzajúceho súhlasu v prípade, že sa jedná o zákazníka e-shopu, avšak tento môže prejaviť nesúhlas s takýmto nakladaním s osobnými údajmi, a to prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky. V prípade nových zákazníkov e-shopu budú títo opýtaní prostredníctvom objednávkového formulára, či súhlasia so spracovaním osobných údajov.

II.5. Správca spracováva automaticky informácie týkajúce sa návštevy webových stránok, ako sú IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, ako aj informácie týkajúce sa samotného pohybu na webových stránkach, vyhľadávanie a pod., a to najmä za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a lepšiu orientáciu návštevníkov webových stránok. Takéto informácie sú vzhľadom na ich povahu úplne anonymizované a nemožno ich priradiť k jednotlivým osobám.

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

III.1. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

III.2. Na spracovanie osobných údajov dochádza na základe nasledujúcich zákonných dôvodov:

Plnenie a uzatvorenie zmluvy:

 • spracovávané údaje: osobné údaje klientov (meno, priezvisko, bydlisko) a informácie o objednanom tovare,
 • účel spracovania: vybavenie objednávky, odpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulár, vedenie účtovníctva, starostlivosť o zákazníkov
 • zdroj údajov: objednávkový formulár,
 • spracovatelia: subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, prepravnej spoločnosti.

Oprávnené záujmy:

 • spracovávané údaje: e-mailová adresa a informácie o objednanom tovare, informácie o objednanom tovare, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako userid, IP adresy, kontaktné údaje,
 • účel spracovania: poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server (zlepšovanie našich služieb), uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci
 • zdroj údajov: informácie z objednávok, objednávkový formulár, pohyb používateľa na webe, registrácia,
 • spracovatelia: mailingovej služby, subdodávatelia, webhostingové služby, Heureka.cz.

Súhlas:

 • spracovávané údaje: e-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátory,
 • účel spracovania: marketing a propagácia webu, zverejnenie recenzie zákazníka alebo otázky k produktu
 • zdroj údajov: formulár pre newsletter, registračný formulár, e-mailová komunikácia,
 • spracovatelia: cloudové úložisko, mailingové služby, webhostingové služby.

 

IV. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IV.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

IV.2. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

IV.3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

IV.4. Uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie povinností správcu, vyplývajúcich najmä zo zmluvy a zo všeobecných právnych predpisov.

 

V. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

V.1. Príjemcovia osobných údajov sú predovšetkým subdodávatelia správcu, t.j. osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy. Ďalej ide o osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a osoby zabezpečujúce marketingové služby.

V.2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje tretej krajine ( krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií, a to najmä vo vzťahu k prijímaniu mailingových služieb.

 

VI. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

VI.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
  • ide o právo na poskytnutie informácií o evidovaných vlastných údajoch, ako aj právo na poskytnutie kópie, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR:
  • ide o situácie, kedy získané údaje sú chybné alebo neúplné,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR:
 • právo na vymazanie osobných údajov sa týka predovšetkým údajov získaných na základe súhlasu. Vo vzťahu ku spracovaným údajom získaným na základe iného titulu (napr. Plnenie zo zmluvy) je správca oprávnený uchovávať informácie po dobu až 15 rokov, a to z dôvodu prípadných budúcich sporov,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR:
  • ak sú osobné údaje spracovávané na základe iného právneho titulu, ako je súhlas, možno na základe konkrétnych dôvodov namietať proti spracovávaniu takýchto údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR:
  • a to aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom druhému správcovi , ak je to technicky možné,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu.

VI.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VII.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

VII.2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.

VII.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM ORGANIZÁCIÁM

VIII.1. Správca údajov prenáša osobné údaje dopravcovi za účelom doručenia tovaru, a to najmä meno, priezvisko a adresu subjektu údajov.

VIII.2. Správca údajov prenáša osobné údaje externej agentúre v prípade porušenia zmluvy, a to v rozsahu potrebnom na účely zabezpečenia práva a chránenie oprávnených záujmov správcu údajov. Pred týmto odovzdaním je subjekt údajov vyzvaný k náprave rokovania zakladajúceho porušenie zmluvy a je informovaný o prípadnom odovzdaní externé agentúre.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

IX.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

IX.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nové znenie podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle ich nové znenie na Vašu internetovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

IX.4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.mája 2018.